Afbeelding bovenaan pagina

Bestuur

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Limena bestaat uit een algemeen en een dagelijks bestuur. Het is samengesteld uit leden met verschillende achtergronden. Zowel het algemeen als het dagelijks bestuur vergaderen ongeveer zeven keer per jaar. De vergaderingen worden bijgewoond door de algemeen directeur. De belangrijkste taken van het bestuur liggen op het terrein van het beleid m.b.t. de financiĆ«n, de gebouwen, de identiteit en de personele aangelegenheden. Volgens rooster zijn bestuursleden elke drie jaar aftredend en herkiesbaar.

De benoeming van personeel is in het kader van de identiteit en opvoeding van de kinderen een belangrijke taak van het dagelijks bestuur. Jaarlijks ontvangt het bestuur de oudercommissie, de ondernemingsraad en het managementteam voor een overleg aangaande internaatszaken. Ook is er regelmatig contact met het personeel via formele en informele momenten. Tussen bestuur en commissies is een goede informatie-uitwisseling door middel van het toezenden van elkaars notulen.